اشعه UV

اشعه فرا بنفش

نور خورشیدی مجموعی از تشعشعات نوری است که بخش وسیعی از امواج الکترومغناطیس را که شامل امواج با طول موج کوتاه (یونیزان) مانند فرابنفش، نور مرئی، مادون قرمز و امواج با طول موج بلند مانند میکروویو و امواج رادیویی هستند، در بر می گیرند. پرتو فرابفش (یو وی) بخشی از اشـعه الکترومغناطیس اسـت کـه داراي اثر زیان آور شناخته شده بر میکروب ها شامل باکتری ها، ویروس ها و قارچ ها می باشد. اشعه الکترومغناطیس تا امواج میکروویو و مادون قرمـز بـا اثرات گرمایی، نور مرئی و پرتو یو وی، اشـعه ایکس، گامـا و امـواج کیهانی را دربر می گیرد. پرتوفرابنفش حد فاصل نوربنفش از تابش مرئی و نرم ترین تابش یونیزه کننـده قـرار گرفته است. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، طول موج UV در محدوده 400-100 نانومتر می باشد که به سه دسته UVA با طول موج 400-315 نانومتر، UVB با طول موج 315-280 نانومتر و UVC با طول موج 280-100 نانومتر تقسیم بندی می شوند. از 200 تا 300 نانومتر را گاهfar UV نیز می گویند. این تقسیم بندی مربوط به دومین کنگره بین المللی نور (The Second International Congress on Light) است که در سال 1932 به تصویب رسید، با این حال متخصصین پوست و محیط زیست از تقسیم بندی دیگری که بیشتر بر اساس اثرات بیولوژیکی طول موج های مختلف است استفاده می کنند که شامل UVA با طول موج 400-320 نانومتر، UVB با طول موج 320-290 نانومتر و UVC با طول موج 290-200 نانومتر است.

تقسیم بندی تشعشعات خورشیدی بر حسب طول موج

در ظهر یک روز آفتابی 95% اشعه تابشی UVA و 5% از نوع UVB است که کل UVC و بیشتر UVB توسط لایه ازن استراتوسفری جذب می شود. میزان انرژی اشعه بر حسب (J/m2) و میزان توان یا انرژی ساطع شده بر یک سطح مشخص در یک زمان معین بر حسب (W/m2) است که از آن تحت عناوین fluence، exposure dose وdose نیز نام برده می شود. درعمل اشعه گامـا و ایکـس کـه طـول مـوج کمتري دارند قــدرت نفــوذ بیشتر و اثــر میکــروبکشی شدیدتري از پرتو فرابنفش نشان می دهند، اما استفاده از آنهـا دشوار و خطرناك است. تفاوت اثر این امواج بـر حیات میکروب ها به طول موج و مقدار انـرژي اشـعه بسـتگی دارد. انرژي فوتون هایی که از منابع تابش تولید شده، به فرکانس تابش بستگی داشته و با رابطه زیر نشان داده میشود.

E = hf = hc/ λ

E = انرژي یک کوانتـوم (ژول)

f = فرکـانس یا تعـداد نوسان در ثانیه (یا هرتـز)

h = ثابـت پلانـک ( 104 × 63/6 ژول- ثانیه)

  c= سرعت یا طول طی شده در واحـد زمـان ( 108 × 3 متر در ثانیه)

l = طول موج پرتو (متر)

 

UVA و UVB هردو بر ملانوسیت هاي پوست اثـر کرده و آزاد سازی ملانین را منجر می شود. ناحیهUV– B بخشی از اشعه است که موجب التهاب هاي شدید پوسـتی می شـود .ناحیه UV– C که اشعه با طول موج کمتر از 280 نانومتر را شامل میشـود داراي قـدرت جرم کشی یا میکروب کشی است، بدین صورت که تابش UV منجر به شکست و انهدام ژنوم میکروارگانیسم ها شامل باکتری، ویروس، قارچ و…. چه از نوع DNA و چه RNA می شود که اثر ضدعفونی کنندگی مناسبی در آب یا هوا را بدنبال دارد. بهمین دلیل لامپ ها و دستگاه های UV را مناسب ترین روش برای گندزدائی و ضدعفونی آب در مزارع پرورش ماهی یا سیستم های تصفیه آب می دانند. همچنین امروزه استفاده وسیعی از این سیستم ها در هواسازها و سیستم های تهویه هوا در منازل، صنعت یا دامداری و مرغداری می شود.

تاثیر اشعه فرابنفش بر ژنوم میکروارگانیسم ها

 

UVR با طول مـوج کمتـر از 200 نـانومتر را گاه UVR خلأ نیز گفته اند. این بخش از تـابش چـون سـریعاً جذب هوا میشـود و نمی توانـد در آب نفـوذ کنـد کمتـرین اهمیت بیولوژیکی را در مقایسـه بـا دیگـر بخش هـاي UVR داراست. به هرحال این بخش با اهمیت کم از لحاظ میکروب کشی نیز به 3 ناحیه (موسوم به کاشـف آن) تقسیم بندي شده است:

  Range of Schumann,  from 185 to 120 nm

Range of Lyman , from 120 to 50 nm

Range of Millikan , from 50 to 10 nm

امروزه لامپ های قدرتمند UV کاربردهای فراوانی در ضدعفونی محیط و آب دارند که سیستم های تصفیه و ضدعفونی آب شهری، مزارع پرورش ماهی، فاضلاب و پساب، صنایع غذائی بخشی از آنها هستند. شرکت آرمان پژوه زاگرس بعنوان پیشرو با استفاده از آخرین تکنولوژی روز و لامپ های UV مدرن و با کیفیت و طول عمر زیاد در زمینه تصفیه آب، هوا و محیط با استفاده از انرژی پاک فعالیت و خدمت رسانی می نماید.

 استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است .

مطالب مرتبط

C:\Users\PC\Desktop\Uv-ashkan\New folder\صفحات داخلی\محصولات\Inline.jpg

تصفیه آب

استفاده از UV در تصفیه آب شرب یا استخرهای شنا روش های متعددی برای سالم سازی آب و از جمله آب آشامیدنی وجود دارد. امـروزه

بیشتر بخوانید
فهرست