استفاده از UV در تصفیه آب شرب یا استخرهای شنا

روش های متعددی برای سالم سازی آب و از جمله آب آشامیدنی وجود دارد. امـروزه کلـر متداولترین ماده براي گندزدایی در مراکز تصفیه آب است بطوریکه کلرزنی یک تکنولوژي تثبیت شده به حساب می آید. اما استفاده از کلر براي گندزدایی به دلیل نگرانی­هاي مختلفی که وجود دارد کم کم در حال بازنگري است. با توجه به افـزایش آگاهی­ها در خصوص معایب گندزداهاي شیمیایی، انتخاب اشعه فرابنفش (UV) یک گزینه برتر می باشد.

در حال حاضر مدارك مختلف بر این مطلب دلالت دارد که در بحث تصفیه آب،  UVرقیبی اساسی براي کلر می باشد و بطور کلـی یـک فنآوري برتر براي انجام گندزدایی آب و فاضلاب محسوب می­شود. تعداد زیادی از تصفیه خانه هاي آب و فاضلاب به منظور انجام مؤثرتر و سالم تـر مرحلـه گنـدزدایی،UV  را بشکل نسبی یا کامل جایگزین کلر نموده­اند. در تصفیه فاضـلاب تعـداد تأسیسـاتی کـه از کلرزنـی به UV تغییر یافته­اند تنها در ایالت متحـده آمریکـا بیشتر از 500 مورد است که از آن جمله می توان به تصفیه خانه Catskill-Delaware water treatment در نیویورک اشاره کرد که قرار است آب آشامیدنی 9 میلیون نفر را تامین کند. دلایلـی کـه در اعـلام مقبولیت گندزدایی با  UVذکر مـی­شـود متعـدد است و بسیاري از تصفیه خانه­ها انتخـاب  UVرا بـه سـایر روش­ها ترجیح می­دهند. از جمله این دلایل می توان به باقیمانده کلر در آب و زیان های زیست محیطی و همچنین اجرام مقاوم به کلر اشاره کرد. همچنین باقیمانده کلر در آب در آب استخرهای شنا نیز مشکلات پوست، چشم و مو بدنبال دارد.  از طرف دیگر، تری هالومتان ها (THM) محصول فرعی و خطرناک حاصل از كلرزنی به آبهای آشامیدنی هستند. ترکیب کلر با مواد آلی موجود در آب تولید تری هالومتان ها یا هالوفرم ها را به دنبال دارد. تری هالومتان های اصلی عبارتند از كلروفرم، برمودی كلرومتان، دی برموكلرومتان و برموفرم و البته شواهد علمی گویای این است كه این تركیبات خاصیت سرطانزایی دارند.

درسال ۱۹۹۲ مجله امریكایی بهداشت همگانی گزارشی منتشر كرد كه یك افزایش بین ۱۵ تا ۳۵ درصدی در انواع بخصوصی از سرطان برای افرادی كه آب كلرزده مصرف می كنند نشان می داد. این گزارش همچنین بیان می كرد كه مقدار زیادی از این اثرات ناشی از دوش گرفتن در آب كلرزده بود. انستیتو ملی سرطان نیز خطرات سرطان را برای افرادی كه آب كلرزده مصرف می كنند ۹۳ درصد بالاتر از كسانی می داند كه آب كلرزده مصرف نمی كنند.

نکته دیگر اینکه انگل کریپتوسپوریدیوم بسختی توسط کلر حذف می شود و یا اصولا مقاوم است. بهترین راه حذف انگل کریپتوسپوریدیوم، جوشاندن آب است. البته اسمز معکوس و اشعه ماوراء بنفش وروش اولترافیلتراسیون نیز جهت حذف آن توصیه می شوند.  تحقیقات اخیر نشان داده اسـت که با بکارگیري انواع متعددی از سیستم­هـاي گنـدزدایی فـرابنفش مـیتـوان اووسیسـت هـاي کریپتوسـپوریدیوم پارووم و ژیاردیا لامبلیا را که از مهـم­تـرین ارگانیسـم­هـاي مورد توجه از لحاظ تصفیه آب­هاي سطحی محسوب می­شوند، با توجیه اقتصادي غیر فعال نمود.

فهرست