استفادهUV در صنعت نفت و گاز

برخی باکتری ها ازجمله انواع احیا کننده سولفات قادرند در شریط بی هوازی و در آب رشد کنند و همراه آب تزریق شده به چاه که بمنظور استخراج نفت صورت پذیرفته است منجر به تولید فراورده های مضد H2S و FeS خواهند شد. از طرف دیگر رشد این باکتری ها در داخل لوله ها و اتصالات منجر به خسارات زیادی به خطوط و لوله ها و همچنین تاثیر بر کیفیت نفت و ترش شدن آن می شود. بدیهی است که در چنین شرایطی امکان استفاده از هیچ نوع ضدعفونی کننده ای برای حذف این نوع باکتری ها وجود ندارد لذا بهترین روش جهت پیشگیری از آثار مخرب این میکروارگانیسم ها اشعه UV است.

باید توجه داشت که دستگاههای UV مورد استفاده در چنین محیط هائی در برابر خورندگی مقاوم هستند و بدلیل سختی زیاد آب و شرایط خاص بطور معمول توان بیشتری از نمونه های مورد استفاده برای گندزدائی آب شیرین دارند.

مشاهده نمونه 

فهرست