تصفیه پساب و فاضلاب با لامپ و سیستم UV

قدمت توسعه گندزدایی و تصفیه فاضلاب با اشعه فرابنفش کمتر از چهل سال است و باید گفـت گسـترش روش تصـفیه آب نیـز عمـدتاً بعـد از مشخص شدن مخاطرات فرآورده­ هاي جانبی کلرزنی و ناکارآمد بودن کلر در غیر فعالسـازي کیست تک یاخته ­هـا در دوزهاي متعارف صورت گرفت.درسال­هاي اخیر انواعی از لامـپ­هايUV  ساخته شده است که در اندازه بسیار کوچـک خـود داراي قدرت عظیم تشعشع تابش حـدود بیسـت هـزار برابـر شدت نور خورشید در سطح دریا هستند. 

امروزه به سلامت عمومي توجه ویژه ای می شود تا شرايط و قوانيني براي امكان مصرف بيخطر از فاضلاب تصفيه شده براي آبياري فراهم گردد. گندزدايي پساب جهت استفاده مجدد و یا مقاصد کشاورزی، اغلب با استفاده از عوامل شيميايي صورت می گرفته است. كلرزني يك تكنولوژي تثبيت شده در خصوص گندزدائی و تصفیه فاضلاب است. اما استفاده از كلر براي گندزدايي به دليل نگراني هاي مختلفي در حال بازنگري است. با توجه به افزايش آگاهي ها در خصوص معايب گندزداهاي شيميايي، انتخاب اشعهUV  يك گزينه کاملا مناسب مي باشد. در سال 1988 حدود 300 تصفيه خانه و در سال 2004 حدود 4300 تصفيه خانه فاضلاب در کشور ايالات متحده (بيش از 20 درصد تصفيه خانه ها كه غالبا تازه تاسيس شده بودند) از سيستم UV براي گندزدايي پساب استفاده مي كردند. تعداد تصفيه خانه هاي مجهز به سيستم UV در آمريكا، اروپا و شرق آسيا بطور معني داري افزايش يافته و انتظار ميرود كه در سال های آينده گسترش بيشتري نیز داشته باشد. بطوریکه امروزه پساب بسیاری کارخانجات و یا فاضلاب ها با استفاده از اشعه یو وی با کیفیت بالا و بدون عوارض زیست محیطی گند زدائی می شود.

فهرست