استفاده از UV در کشاورزی، دامپروری و صنایع غذائی

­­علاوه بر اینکه امروزه در بسیاری گلخانه ها از نور مصنوعی و UV بمنظور کشت متراکم گیاهان استفاده می شود. نور ماوراء بنفش در محدوده UVC می تواند آب و محیط مورد استفاده برای کشت را بخوبی تصفیه نماید که منجر به حذف میکروارگانیسم های مضر برای گیاهان شده و تولید بیشتری بدنبال دارد. از طرف دیگر نگهداری بسیاری از میوه ها و محصولات گیاهی حتی در شرایط سردخانه با رشد باکتری های سطحی و فساد میوه و محصول همراه است. استفاده از لامپ های UV در این زمینه نیز بسیار کمک کننده است. در صنعت دامپروری، سیستم های یو وی بخوبی کارائی خود را نشان داده اند. بطوریکه در بسیاری موارد آب مورد استفاده برای پرورش دام یا طیور به فاضلاب آلوده شده که دلایل مختلفی همچون راه یابی فاضلاب به آب چاه دارد. در این خصوص با توجه به اینکه امکان ضدعفونی مداوم آب آشامیدنی دام یا طیور وجود ندارد، استفاده از یووی تنها گزینه موثر و موجود است. 

استفاده از خواص میکروب کشی موثر یووی در صنایع غذائی نیز مورد توجه بوده است. آب مورد استفاده مستقیم یا برای شستشو می بایستی عاری از اجرام باشد که این امر با تابش UV ممکن می گردد. کاهش بار میکروبی در گوشت یا آب میوه ها بارها گزارش شده است. حذف میکروارگانیسم ها از آب سیب و آب پرتقال یا سایر آب میوه ها (با کدورت 1000 NTU در آب سیب تا بیش از 4000 NTU  در مورد آب میوه های پالپ دار یا تیره تر) با دزهای مختلف UV امکان پذیر است. آماده سازی یک تونل UV برای مواد غذائی پیش از بسته بندی، باعث کاهش اسپور قارچ ها و پیشگیری از فساد در فراورده های غذائی می گردد. در بسیاری از چنین محیط هائی اجرام مولد فساد و یا بیماری زا از هوا و از طریق سیتم های هوا ساز وارد می شوند که در چنین مواردی نیز یو وی می تواند در کانال های هوا نصب شده و حذف اجرام را بدنبال داشته باشد. 

فهرست